IMG_1970.jpg

The

Djakarta Old Golf Society

Next round starts in

Happy

Canada Day

DJAKARTA OLD GOLF SOCIETY